(2kB)

Jednym z naszych ogniw dzia³alno¶ci jest wykonawstwo zabudów ch³odniczych. Nasze produkty s± cenione prze przez klientów, a tak¿e dealerów samochodów u¿ytkowych (m.in. Mercedes-Benz). Wykonujemy zabudowy zarówno na pojazdach fabrycznie nowych, jak i u¿ywanych. Prezentowana zabudowa nale¿y do grupy zabudów izotermicznych przeznaczonych do transportu artyku³ów spo¿ywczych wy³±cznie do temperatury 0oC (pozwala na transport towaru w stanie nie zamro¿onym).

Zabudowê tego typu mo¿na zastosowaæ do transportu:
- artyku³ów spo¿ywczych (miêso-wêdliny, nabia³, ryby, owoce-warzywa, produkty cukiernicze, garma¿erkê, itp.)
- produktów farmaceutycznych
- w ogrodnictwie (kwiaty, sadzonki, itp.)

Standardowa technika wykonania izolacji izotermicznej to:
- pod³oga wykonana z blachy aluminiowej g³adkiej, b±d¼ ryflowanej (wg zaleceñ klienta), lub ¿ywicy samoutwardzalnej
- poszycie wewnêtrzne wykonane jest z p³yty PVC ³atwo zmywalnej, posiadaj±cej atest spo¿ywczy (na ¿yczenie klienta poszycie mo¿e byæ wykonane z blachy aluminiowej) izolacja; grubo¶æ 60 mm, wykonana w oparciu o p³yty styropianowe, piankê poliuretanow±, we³nê mineraln±Certyfikaty FRC - zgodnie z miêdzynarodowa umow± ATP

Nowe wymagania stawiane w ch³odniczym transporcie samochodowym wymagaj± aby nadwozia - ch³odnie mia³y wa¿ne certyfikaty jako¶ci zgodne z europejsk± umow± ATP np. w klasie FRC. Przepisy prawne narzucaj± udokumentowanie zdolno¶ci ¶rodków transportowych do osi±gania odpowiednich temperatur. Wynika to d±¿enia do zachowania maksymalnej ochrony konsumentów zapewniaj±c im nie tylko zdrowo produkowana ¿ywno¶æ ale tak¿e jej odpowiednie przechowanie oraz transport.

Firma nasza wspomaga nieodp³atnie dzia³ania podmiotów maj±cych na celu uzyskanie wy¿ej wymienionych certyfikatów. S³u¿ymy Pañstwu nasz± pomoc± w za³atwieniu formalno¶ci zwi±zanych z tym tematem. W przypadku jakichkolwiek pytañ prosimy o kontakt.(3kB)
(1kB)
(3kB)
(3kB)


o firmie | agregaty | klimatyzacja | ogrzewanie | serwis | kontakt

Ch³odnictwo, klimatyzacja "Proch³ód" - Wszelkie prawa zastrze¿one

Znaki i loga produktów nie nale¿± do firmy "Proch³ód"