(1kB)

Jeste¶my jednym z najwiêkszych serwisów ch³odnictwa transportowego w Polsce. Jako ASO Carrier istniejemy od 8 lat. Nasz zespó³ stanowi grupa fachowców wykszta³conych w kierunku ch³odniczym, z do¶wiadczeniem zawodowym oraz praktyk±.

Nasi ludzie s± dodatkowo przeszkoleni z zakresu obs³ugi i naprawy agregatów transportowych m.in. w centrach szkoleniowych Carrier Transicold Europe , oraz Thermo King Europe.

Oprócz fachowej wiedzy oferujemy naszym klientom obs³ugê w jednym z najnowocze¶niejszych obiektów serwisowych w Polsce:
- Przestronna hala napraw
- Odpowiednio du¿y plac manewrowy
- Parking dla pojazdów oczekuj±cych
- Dogodna lokalizacja - 200m od g³ównej trasy Wroc³aw - Warszawa
- Bezpieczeñstwo pozostawionych pojazdów na naprawy d³u¿sze - monitoring Policji
- Bardzo dobre warunki wypoczynku osób oczekuj±cych na naprawê


Kierunki naszej dzia³alno¶ci serwisowej:
1. Ch³odnictwo transportowe
- jeste¶my autoryzowan± stacjê serwisow± (1kB) Transicold i (1kB) (monta¿, serwis, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne)
- naprawiamy równie¿ agregaty innych marek, m.in.: Thermo King, Zanotti, Frigo Block (serwis, naprawy pogwarancyjne - konkurencyjne ceny czê¶ci zamiennych)
2. Klimatyzacja samochodowa
- monta¿, naprawy oraz serwis
3. Ch³odnictwo stacjonarne
4. Klimatyzacja stacjonarna
5. Ogrzewanie niezale¿ne


Godziny pracy naszego serwisu:
poniedzia³ek - pi±tek     8.00 - 18.00
sobota                         8.00 - 14.00
(w przypadkach awaryjnych - zagro¿enie ³adunku - jeste¶my gotowi pomóc Pañstwu poza standardowymi godzinami pracy)

       tel.  +48 665 377 007

Siedziba serwisu:
( Mapka dojazdowa )
D³ugo³êka k / Wroc³awia
ul. Robotnicza 40
tel. +48(71)315-20-77
tel.  +48 665 377 007

e-mail: serwis@prochlod.pl

e-mail: carriertransicold@vp.pl

(2kB)

Dla klientów naszego serwisu mamy przygotowane wygodne miejsce odpoczynku - w którym mo¿na spokojnie poczekaæ na zakoñczenie czynno¶ci obs³ugowych agregatu.

Ka¿dy kierowca ma wgl±d na halê warsztatow±- przez okno z poczekalni mo¿na obserwowaæ co siê dzieje przy naprawianym sprzêcie.

Dla tych, których znudzi "trzymanie na oku naprawy" proponujemy relaks przy fili¿ance kawy i s³odyczach.

Dla zdro¿onych kierowców, po d³ugiej trasie, oferujemy mo¿liwo¶æ k±pieli pod prysznicem - regeneracja si³ kierowcy jest równie istotna jak profesjonalna naprawa sprzêtu.

(32kB)


(4kB)


(4kB)(4kB)(4kB)
(6kB)o firmie | agregaty | klimatyzacja | ogrzewanie | serwis | kontakt

Ch³odnictwo, klimatyzacja "Proch³ód" - Wszelkie prawa zastrze¿one

Znaki i loga produktów nie nale¿± do firmy "Proch³ód"