(1kB)

S³u¿± zarówno do ogrzewania wnêtrza pojazdu jak równie¿ zimnego silnika. S± znane ze swej wysokiej efektywno¶ci i niezawodno¶ci zapewniaj±c gotowo¶æ do jazdy w trudnych warunkach pogodowych. Przyjemna temperatura wnêtrza samochodu i podgrzany silnik a w efekcie mniejsze zu¿ycie paliwa, i wspó³pracuj±cych czê¶ci i cicha praca silnika. Niezale¿ne ogrzewanie postojowe zwiêksza komfort, czyni jazdê bezpieczniejsz±, chroni ¶rodowisko naturalne i jest racjonalnie ekonomiczne. Proponowane przez nas urz±dzenia s± dostêpne do wszystkich typów pojazdów osobowych i dostawczych. Instalowane w uk³adzie ch³odzenia silnika dzia³aj± na zasadzie centralnego ogrzewania. P³yn w uk³adzie ch³odzenia zostaje podgrzany i poprzez nagrzewnicê ogrzewa wnêtrze pojazdu a nastêpnie silnik.(2kB)

(4kB)

(4kB)

(4kB)

THERMO TOP - nowoczesna technologia ceramiczna, wysoka niezawodno¶æ, cicha praca, ma³e zu¿ycie pr±du i paliwa.


THERMO 90S - wysoka bezstopniowa wydajno¶æ (do 9,1kW), wysoka niezawodno¶æ ma³e gabaryty, ma³e zu¿ycie energii elektrycznej oraz cicha praca s± g³ównymi zaletami urz±dzenia.


DBW 2010 - masywne i niezawodne, sprawdzone przez wiele lat u¿ytkowania. Wysoka moc grzewcza (11,6kW) pozwala na zastosowanie tego agregatu w najbardziej ekstremalnych warunkach.
o firmie | agregaty | klimatyzacja | ogrzewanie | serwis | kontakt

Ch³odnictwo, klimatyzacja "Proch³ód" - Wszelkie prawa zastrze¿one

Znaki i loga produktów nie nale¿± do firmy "Proch³ód"