(2kB)

Ogrzewania powietrzne to szybkie i bezpo¶rednie ogrzania pomieszczeñ. Pe³na automatyka sterowania oraz wysoka wydajno¶æ agregatów powietrznych pozwala na utrzymanie sta³ej temperatury powietrza. Ogrzewaj± wnêtrze pojazdu (kabinê pojazdu, przestrzeñ pasa¿ersk± czy te¿ ³adunkow±).(2kB)

(4kB)

(4kB)

(4kB)

AIR TOP 2000S - to jedne z najmniejszych ogrzewañ na rynku, zastosowana technologia ceramiczna i optymalizacja pracy umo¿liwia osi±ganie najwy¿szych mocy grzewczych w swojej klasie. W sk³ad wyposa¿enia standardowego wchodzi termostat pomieszczeniowy, mo¿liwo¶æ pod³±czenia zgodnie z przepisami ADR
AIR TOP 3500/5000 - jest mocnym kompaktowym i cichym ogrzewaniem, przystosowanym do pracy w najciê¿szych warunkach. Mo¿liwo¶æ zabudowy na zewn±trz pojazdu. Automatyczne za³±czenie stopnia Booster (np. przy ka¿dorazowym otwarciu drzwi)

HL 90 - Ogrzewanie przeznaczone do szerokiego zastosowania. Nowoczesna technologia, trwa³a konstrukcja oraz szybkie osi±ganie pe³nej mocy grzewczej stanowi± o atrakcyjno¶ci tego agregatu

(3kB)


Wariantowym rozwi±zaniem ogrzewania niezale¿nego s± urz±dzenia produkowane przez firmê ATESTO. Tanie koszty zakupów oraz eksploatacji, przy zachowaniu niezawodno¶ci i funkcjonalno¶ci porównywalnych z produktami konkurencyjnymi, s± niew±tpliwie atutami tych urz±dzeñ.

Niezale¿ne ogrzewanie powietrzne firmy ATESTO A.S.:

(5kB)

BREEZE - to ogrzewania niezale¿ne które znajduj± zastosowanie do ogrzewania kabin pojazdów samochodowych nadbudów pojazdów samochodowych, maszyn budowlanych itd. Z uwagi na ma³e wymiary s± bardzo ³atwe do zabudowy.
o firmie | agregaty | klimatyzacja | ogrzewanie | serwis | kontakt

Ch³odnictwo, klimatyzacja "Proch³ód" - Wszelkie prawa zastrze¿one

Znaki i loga produktów nie nale¿± do firmy "Proch³ód"