(2kB)

Dzisiaj klimatyzacja samochodowa podwy¿sza bezpieczeñstwo i komfort prowadzenia pojazdu, podobnie jak system ABS, czy poduszki powietrzne (air bag). My zajmujemy siê t± dziedzin± od jej pocz±tku w Polsce - oko³o 15lat. Bêd±c jednocze¶nie serwisem obs³uguj±cym skomplikowane urz±dzenia ch³odnicze, transportu samochodowego, prowadzimy w sposób szczególnie fachowy obs³ugê autoklimatyzacji.

Prowadzimy serwis, naprawy oraz monta¿ zarówno klimatyzacji pojazdów osobowych, jak i samochodów ciê¿arowych, oraz autobusów. Posiadamy odpowiednio wyposa¿ony magazyn czê¶ci zamiennych oraz profesjonalne narzêdzia diagnostyczne i serwisowe.

  Prowadzimy:  
 • Sprzeda¿ urz±dzeñ
 • Dobór i monta¿ klimatyzacji
 • Serwis oraz naprawy

 1. Jaka jest istota dzia³ania klimatyzacji?
 2. Jak u¿ywaæ klimatyzacjê samochodow± by siê nie przeziêbiaæ?
 3. Jak jest ró¿nica pomiêdzy klimatyzacj± "rêczn±", a "automatyczn± (climatronic)"?
 4. Jak dbaæ o swoj± klimatyzacjê samochodow±?
 5. Jakie s± zagro¿enia z u¿ywania klimatyzacji o których musimy wiedzieæ? O czym pamiêtaæ?
 6. Jak odró¿niæ dobry zak³ad obs³ugi od naci±gaczy?
 7. Dezynfekcja uk³adów nawiewu powietrza
 8. Ciekawostka


1. Jaka jest istota dzia³ania klimatyzacji?

Uk³ad klimatyzacji jest niczym innym jak uk³adem ch³odniczym maj±cym na celu utrzymanie odpowiedniej temperatury w kabinie kierowcy. Jego sercem jest sprê¿arka napêdzana mechanicznie od silnika pojazdu. Medium zapewniaj±cym nam komfortow± temperaturê jest czynnik ch³odniczy - popularnie zwany freonem. Kr±¿±c w odpowiednio zbudowanym uk³adzie ch³odniczym, (w wymienniku ciep³a - parowniku) odbiera ciep³o z przestrzeni klimatyzowanej, powoduj±c obni¿enie siê temperatury kabiny pojazdu (przyjemny ch³odek) - dzieje siê to dlatego, ¿e powietrze op³ywaj±ce parownik och³adza siê. Nastêpnie ciep³o odebrane w parowniku zostaje "przetransportowane" do skraplacza (skraplacz - montowany zazwyczaj tu¿ przy ch³odnicy pojazdu) sk±d zostaje oddane do otocznia. Uk³ad ch³odniczy jest wyposa¿ony w odpowiednie elementy automatyki zapewniaj±cej poprawn± jego pracê, oraz w niezbêdn± instalacjê elektryczno-steruj±c± - kontroluj±c± i reguluj±ca prac± ca³ego klimatyzatora. Istota dzia³ania klimatyzatora polega na "przetransportowaniu" pewnej ilo¶ci ciep³a z przestrzeni ch³odzonej na zewn±trz - st±d mamy do czynienia z wysoka temperatur± skraplacza.

^ do góry

2. Jak u¿ywaæ klimatyzacjê samochodow± by siê nie przeziêbiaæ?
Katar czy inne oznaki przeziêbienia spotykaj±ce u¿ytkowników klimatyzacji nie wynikaj± z jej posiadania, lecz z braku wiedzy na temat jej prawid³owego u¿ywania. O czym powinni¶my pamiêtaæ?:

Je¶li podró¿ujemy na krótkich dystansach w upalne dni (gdy temperatura na dworze jest wy¿sza ni¿ 26oC) nastawiajmy temperaturê nie na 21oC lecz wy¿sz±. Jak±?: Powinna to byæ po³owa ró¿nicy pomiêdzy temperatur± otoczenia a 21oC plus 21oC.

Przyk³ad: na dworze jest 31oC, ustawiamy wiêc klimatyzacjê na 26oC.

Zgodnie z formu³±:
(2kB)
Je¶li podró¿ujemy na d³ugich dystansach nawet w upalne dni mo¿emy ustawiæ dowoln±, przyjemn± dla nas temperaturê. Pamiêtajmy jednak, ¿eby odpowiednio wcze¶niej przed opuszczeniem pojazdu podwy¿szyæ temperatur± (zgodnie z podana wy¿ej formu³±) po to by stopniowo przyzwyczaiæ nasz organizm do wzrostu temperatury otoczenia.

Zastosowanie siê do tej prostej regu³y pozwoli nam unikn±æ szoku termicznego podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu - chroñmy wiêc nasze zdrowie rozs±dnie korzystaj±c z dóbr wspó³czesnej techniki.

^ do góry

3. Jak jest ró¿nica pomiêdzy klimatyzacj± "rêczn±", a "automatyczn± (climatronic)"?

Klimatyzacja "rêczna" - po w³±czeniu urz±dzenie przyciskiem AC, mo¿emy regulowaæ wielko¶ci± nadmuchu powietrza - odpowiednia nastawa prêdko¶ci obrotowej dmuchawy wnêtrza oraz odpowiednia ustawienie rozdzia³u powietrza na ¿±dane kierunki jego wlotu do kabiny. Zwiêkszenie prêdko¶ci pracy dmuchawy zwiêksza ilo¶æ przep³ywaj±cego przez zimny parownik powietrza, co w konsekwencji prowadzi do uzyskania w kabinie ni¿szej temperatury.

Klimatyzacji "automatyczna" - kierowca nastawia na sterowniku ¿±dan± temperaturê, a uk³ad steruj±cy automatycznie steruje prac± sprê¿arki, oraz prêdko¶ci± obrotow± dmuchawy i rozdzia³em powietrza na odpowiednie kierunki jego wlotu w celu osi±gniêcia ¿±danej temperatury. Dodatkowo kierowca mo¿e ingerowaæ w dzia³anie uk³adu klimatyzacyjnego, wybieraj±c rêcznie na sterowniku preferowane przez niego opcje np. osuszanie szyby przedniej.

^ do góry

4. Jak dbaæ o swoj± klimatyzacjê samochodow±?

 1. Niezale¿nie od pory roku nale¿y w³±czyæ klimatyzator przynajmniej raz w tygodniu na 15 minut
 2. Razy w roku (przed sezonem letnim) wykonaæ pe³ny przegl±d urz±dzenia w stacji serwisowej
 3. Nie ufaæ "fachowcom" którzy zalecaj± dope³nianie czynnika (freonu) do uk³adu ch³odniczego klimatyzacji - wybierzmy solidny serwis i naprawmy klimatyzator zanim uszkodzimy go zupe³nie. Czy do dziurawego wiadra zawsze dolewamy wodê czy najpierw je uszczelniamy?

^ do góry

5. Jakie s± zagro¿enia z u¿ywania klimatyzacji o których musimy wiedzieæ? O czym pamiêtaæ?

 1. Niew³a¶ciwe u¿ywanie klimatyzacji mo¿e byæ przyczyn± przeziêbieñ.
 2. Brak okresowej obs³ugi konserwacyjnej mo¿e powodowaæ uszkodzenie klimatyzatora, a nader czêsto skraca jego ¿ywotno¶æ.
 3. Nie "majstrujmy" sami przy klimatyzacji - mo¿e siê to skoñczyæ poparzeniem lub odmro¿eniem.
 4. Dbaj±c o klimatyzator (obs³uga w profesjonalnych serwisach) zmniejsza nasze przyczynianie siê do powstawania efektu cieplarnianego - nie zapominajmy o przysz³ych pokoleniach.
 5. W przypadku awarii(czy st³uczki) jak najszybciej zasiêgnij porady w profesjonalnym serwisie - czêsto pozwala to na znaczne obni¿enie kosztów naprawy.
 6. Nie kupujmy u¿ywanych klimatyzatorów z niepewnego ¼ród³a - rzeczywist± warto¶æ urz±dzenia mo¿na zazwyczaj okre¶liæ dopiero po jego zamontowaniu.
 7. Pamiêtajmy o okresowej obs³udze; czyszczenie wymienników ciep³a (skraplacza i parownika), oraz wymiana filtrów powietrza pozwoli nam zachowaæ nasze zdrowie i niezawodno¶æ naszego urz±dzenia.

^ do góry

6. Jak odró¿niæ dobry zak³ad obs³ugi od naci±gaczy?

Po pierwsze: dlaczego zastanawiaj±c siê nad napraw± klimatyzacji wybieramy firmy mniejsze - jedziemy do "Pan Józka"? Otó¿ wydaje nam siê, ¿e cz³owiek proponuj±cy pozornie ni¿sz± cenê obs³u¿y nas równie dobrze (sprawd¼ ceny i zapytaj jaki zakres us³ug one obejmuj±). Czy sprawdzamy jego wiedzê, kwalifikacje oraz mo¿liwo¶ci techniczne?

Solidna i fachowa firma serwisowa charakteryzuje siê:

 1. posiada specjalistyczne narzêdzia do wykonania naprawy
 2. posiada wykwalifikowany personel (wykszta³cenie, szkolenie, do¶wiadczenie)
 3. posiada odpowiednie zaplecze techniczne - warsztat.
 4. daje gwarancje na wykonan± przez siebie pracê
 5. staæ j± na powy¿sze bo budzi zaufanie u klientów swoim profesjonalizmem wypracowanym przez lata solidnej pracy.

^ do góry

7. Dezynfekcja uk³adów nawiewu powietrza

Nie zawsze jeste¶my ¶wiadom skutków zanieczyszczenia i zainfekowania klimatyzacji w naszym samochodzie. Bêd±c u¿ytkownikiem klimatyzacji musimy sobie zdawaæ sprawê z kilku wa¿nych spraw.

Sk±d siê bierze nieprzyjemny zapach pojawiaj±cy siê w naszym samochodzie zaraz po uruchomieniu nawiewu w kabinie i czê¶ciowo ustêpuj±cy podczas d³u¿szej pracy dmuchawy?

Przez uk³ad klimatyzacji przet³aczane s± setki m3/h powietrza i to w cale nie kryszta³owej czysto¶ci. Zawiera ono miêdzy innymi zanieczyszczenia biologiczne w postaci zarodników grzybów i ple¶ni. Nieszkodliwe w niewielkim stê¿eniu w powietrzu natrafiaj± na bardzo korzystne warunki rozwoju w naszym uk³adzie klimatyzacji. Wilgoæ brak ¶wiat³a i podwy¿szona temperatura to wymarzone wrêcz warunki rozwoju dla wiêkszo¶ci mikroorganizmów. Nie dezynfekowane rozwijaj± siê wszêdzie, wrastaj±c w uszczelnienia - zazwyczaj objawia siê to dra¿ni±cym nas nieprzyjemnym zapachem.

Dbaj±c o swoje zdrowie i komfort podró¿owania nie zapominajmy o okresowej dezynfekcji uk³adu wentylacyjnego naszej klimatyzacji. Pamiêtajmy by co 15 tys. km lub raz w roku (co szybciej nast±pi) wymieniæ filtr powietrza uk³adu klimatyzacyjnego.

^ do góry

8. Ciekawostka

Powszechnie wiadomo ¿e klimatyzator samochodowy s³u¿y do zapewnienia odpowiedniej temperatury i wilgotno¶ci wewn±trz kabiny auta, ¶ci¶le wspó³pracuje z systemem ogrzewania i wentylacji.

Nie wszyscy jednak wiedza, ¿e "regulacja wilgotno¶ci" jest jedynie chwytem reklamowym firm które swoj± wiedzê opieraj± jedynie na kilku has³ach nie maj±cych nic wspólnego z fachowo¶ci±. Musimy mieæ ¶wiadomo¶æ, ¿e standardowe rozwi±zania klimatyzatorów samochodowych nie reguluj± wilgotno¶ci powietrza, a jedynie obni¿aj± wagow± ilo¶æ pary wodnej w powietrzu. Dzieje siê tak dlatego, ¿e zawsze gdy mamy do czynienia z och³adzaniem powietrza nastêpuje wykraplanie siê z niego wilgoci, a tym samym jego osuszenie. Takie wprowadzanie w b³±d klienta nie jest przestêpstwem, ale czy je¶li kto¶ nie wie jak dzia³a urz±dzenie, jest w stanie je dobrze naprawiæ? Czy nie mylimy czasem fachowców naprawiaj±cych ch³odnice samochodowe z ch³odnikami? Rozumuj±c w ten sposób: ch³odnica samochodu jest tu¿ obok "tzw. ch³odnicy klimatyzacji - nazwa w³a¶ciwa skraplacz" wiêc naprawi mi to ka¿dy - taki sposób my¶lenia zapêdza nas czasami w "¶lep± uliczk±"

Odpowiedzi na te pytania pozostawiamy Pañstwu.

^ do góry

(6kB)
(5kB)
(4kB)
(4kB)
(5kB)


o firmie | agregaty | klimatyzacja | ogrzewanie | serwis | kontakt

Ch³odnictwo, klimatyzacja "Proch³ód" - Wszelkie prawa zastrze¿one

Znaki i loga produktów nie nale¿± do firmy "Proch³ód"