(2kB)

Obecnie na rynku klimatyzacji pomieszczeñ u¿ytkowych i biurowych rodzi siê przekonanie, i¿ dobór oraz monta¿ urz±dzeñ klimatyzacyjnych nie wymaga odpowiednich kwalifikacji osób wykonuj±cych us³ugi z tego zakresu. Pokutuje to niezadowoleniem klientów, wynikaj±cym z nieprofesjonalnego doboru urz±dzeñ, czy krótkiej (czêsto awaryjnej) ¿ywotno¶ci urz±dzeñ. Zachêcamy Pañstwa do przemy¶lanych decyzji i opieraniu swojej przysz³o¶ci na barkach fachowców. Nie zawsze to musi siê wi±zaæ z dodatkowymi kosztami. Jeste¶my odpowiednim partnerem by wspomóc Pañstwa tak¿e w tej dziedzinie ch³odnictwa.

    Prowadzimy:  
  • Sprzeda¿ urz±dzeñ
  • Dobór i monta¿ klimatyzacji
  • Serwis oraz naprawy(3kB)
(16kB)
(3kB)


o firmie | agregaty | klimatyzacja | ogrzewanie | serwis | kontakt

Ch³odnictwo, klimatyzacja "Proch³ód" - Wszelkie prawa zastrze¿one

Znaki i loga produktów nie nale¿± do firmy "Proch³ód"