(2kB)

Jako firma bêd±ca liderem rynku ch³odnictwa transportowego, nie zapominamy równie¿ o klimatyzacji autobusów. Na rynku lokalnym prowadzimy serwis urz±dzeñ klimatyzacyjnych zamontowanych w autobusach MPK Wroc³aw. Niesiemy pomoc równie¿ dla transportu turystycznego. Naprawiamy klimatyzacje autobusów rejsowych oraz busów komunikacji lokalnej. Oferujemy naszym klientom pe³ny zakres us³ug, ³±cznie z napraw± (produkcj±) wymienników ciep³a - skraplacze, parowniki



(30kB)







(4kB)




(4kB)




(3kB)



o firmie | agregaty | klimatyzacja | ogrzewanie | serwis | kontakt

Ch³odnictwo, klimatyzacja "Proch³ód" - Wszelkie prawa zastrze¿one

Znaki i loga produktów nie nale¿± do firmy "Proch³ód"