Wszystkich, którzy s± zainteresowani zakupem czê¶ci zamiennych do agregatów ch³odniczych oraz ogrzewañ niezale¿nych zapraszamy do bezpo¶redniego kontaktu z nami. Oferujemy czê¶ci zamienne do urz±dzeñ produkowanych m.in. przez Carrier Transicold, Thermo King, Webasto i innych - konkurencyjne ceny.

Zapewniamy równie¿ dostawê wymienników ciep³a (skraplacze, parowniki) - niestandardowe, nietypowe, wykonane zgodnie z Pañstwa wytycznymi (zarówno dla ch³odnictwa stacjonarnego jak i transportowego).

W naszej ofercie znajd± Pañstwo m.in.: filtry, paski, sprzêg³a, wa³y, czujniki, wentylatory, sprê¿arki, wsporniki sprê¿arek, wymienniki ciep³a wykonywane na zamówienie i wiele innych.

(2kB)
o firmie | agregaty | klimatyzacja | ogrzewanie | serwis | kontakt

Ch³odnictwo, klimatyzacja "Proch³ód" - Wszelkie prawa zastrze¿one

Znaki i loga produktów nie nale¿± do firmy "Proch³ód"