(2kB)

(14kB)

MAXIMA 1300 oferuje najnowsze rozwi±zania technologiczne zapewniaj±ce wiêksz± wydajno¶æ i niezawodno¶æ. Ni¿szy poziom ha³asu, najni¿szy w tej klasie urz±dzeñ dla zastosowañ dystrybucji miejskiej. Lepsze parametry agregatu po³±czone z najwiêksz± wydajno¶ci ch³odnicz± w swojej kategorii i niezrównanymi mo¿liwo¶ciami w zakresie kontrolowania temperatury. Ni¿szy koszt eksploatacji, lepsza dostêpno¶æ podzespo³ów w zakresie konserwacji, nowe paski Flexotic o d³ugim okresie u¿ytkowania, a tak¿e ni¿sze koszty konserwacji i eksploatacji przy zachowaniu niezmiennych parametrów oraz ³atwe w u¿yciu sterowanie mikroprocesorowe EasyCOLD zapewniaj± maksymalna ochronê ³adunku.

Dostêpne w wersji MAXIMA 1300 Mto zapewniaj±cej maksimum elastyczno¶ci do zastosowañ multi-temperaturowych
VECTOR 1800 jest urz±dzeniem ch³odniczym CARRIER Transicold przeznaczonym do transportu towarów w naczepach ch³odniczych o pojemno¶ci 33 europalet i d³ugo¶ci 13,60 m skonstruowanym wed³ug koncepcji All Electric. Vector 1800 ³±czy w sobie zaawansowan± technologiê, niezawodno¶æ dzia³ania i bardzo niskie koszty eksploatacji. Vector 1800 oferuje:
- pó³hermetyczn±, sze¶ciot³okow± sprê¿arkê, o pojemno¶ci 690 cm3, zintegrowan± z silnikiem elektrycznym,
- wyrównan± cyrkulacjê powietrza wewn±trz nadwozia, dziêki parze nowej generacji wentylatorów i dwóm wylotom powietrza,
- o 50% skrócony czas spadku temperatury od +30°C do -20°C w porównaniu z konwencjonalnymi urz±dzeniami,
- automatyczny korektor faz oraz elektryczne odszranianie i grzanie jako standardowe wyposa¿enie,
- wyeliminowanie eksploatacyjnych czê¶ci "wysokiego ryzyka" takich jak: paski klinowe (wystêpuje tylko jeden), wibroabsorbery, sprzêg³a, zawór trójdro¿ny, alternator, ³o¿yska wentylatorów, uszczelnienia wa³u sprê¿arki i wiele innych,
- LogiCOLD - wbudowany w urz±dzenie, prosty w obs³udze, nowej generacji mikroprocesor umo¿liwiaj±cy:
  * precyzyjne kontrolowanie temperatury (maksymalne odchylenie 0,3°C),
  * szybk± diagnostykê wszystkich podzespo³ów urz±dzenia i zapamiêtywanie danych dziêki karcie PCMCIA,
  * wy¶wietlanie pe³nych komunikatów dotycz±cych pracy urz±dzenia i stanów alarmowych, w jednym z o¶miu
    jêzyków wybranych przez u¿ytkownika.
o firmie | agregaty | klimatyzacja | ogrzewanie | serwis | kontakt

Ch³odnictwo, klimatyzacja "Proch³ód" - Wszelkie prawa zastrze¿one

Znaki i loga produktów nie nale¿± do firmy "Proch³ód"