(2kB)Żądana temperatura przewo¿onego ³adunku
  +6oC0oC -20oC
Maksymalna kubatura nadwozia:  8m3 6m32m3


NEOS 100 jest najmnieszym agregatem chłodniczym w rodzinie agregatów chłodniczych firmy Carrier Transicold.
Osłona skraplacza (część dachowa) o wyskości tylko 58mm, najniższy agregat dostępny na rynku.
Napęd agregatu z alternatora pojazdu oraz z sieci 230V.Maksymalna kubatura nadwozia: 

Żądana temperatura przewo¿onego ³adunku
+6oC0oC -20oC
VIENTO 200 18m3 15m3 -
VIENTO 200GH 23m3 16m3 10m3
VIENTO 300 25m3 21m3 -
VIENTO 300GH 28m3 23m3 16m3
VIENTO 350 33m3 29m3 -
VIENTO 350GH 34m3 31m3 24m3

VIENTO to seria podstawowych agregatów chłodniczych napędzanych wyłącznie bezpośrednio z silnika pojazdu. Przeznaczone są do montażu w samochodach dostawczych o przestrzeni ładunkowej do 28 m3 (nadwozie izolowane). Agregaty Viento mimo zaawansowanej technologii są lekkie, proste i niezwykle uniwersalne, a jednocześnie w cenie przystępnej dla wszystkich.Posiadają sprawdzoną technologię, wypróbowaną w poprzednich agregatach z napędem bezpośrednim. Sprawne chłodzenie i niezawodny obieg powietrza zabezpieczają wysoką jakość towarów we wszystkich warunkach.

(2kB) ¯±dana temperatura przewo¿onego ³adunku
+6oC0oC-20oC
Maksymalna kubatura nadwozia: 15m314m3 -


(11kB)


Wydajno¶æ grzewcza przy temperaturze zewnêtrznej -18oC wynosi 1800 W
(2kB) ¯±dana temperatura przewo¿onego ³adunku
+6oC0oC-20oC
Maksymalna kubatura nadwozia:20m3 18m313m3


(11kB)


Wydajno¶æ grzewcza przy temperaturze zewnêtrznej -18oC wynosi 2200 W
(2kB) ¯±dana temperatura przewo¿onego ³adunku
+6oC0oC-20oC
Maksymalna kubatura nadwozia:27m3 23m318m3


(11kB)


Wydajno¶æ grzewcza przy temperaturze zewnêtrznej -18oC wynosi 2800 W
(2kB) ¯±dana temperatura przewo¿onego ³adunku
+6oC0oC-20oC
Maksymalna kubatura nadwozia:33m3 30m320m3


(11kB)


Wydajno¶æ grzewcza przy temperaturze zewnêtrznej -18oC wynosi 3100 W
(2kB) ¯±dana temperatura przewo¿onego ³adunku
+6oC0oC-20oC
Maksymalna kubatura nadwozia:41m3 35m327m3


(11kB)


Wydajno¶æ grzewcza przy temperaturze zewnêtrznej -18oC wynosi 3400 W
(2kB)MT ¯±dana temperatura przewo¿onego ³adunku
+6oC0oC-20oC
Maksymalna kubatura nadwozia:38m3 32m323m3


(11kB)


Wydajno¶æ grzewcza przy temperaturze zewnêtrznej -18oC wynosi 3600 W
(2kB) ¯±dana temperatura przewo¿onego ³adunku
+6oC0oC-20oC
Maksymalna kubatura nadwozia:53m3 44m335m3


(11kB)


Wydajno¶æ grzewcza przy temperaturze zewnêtrznej -18oC wynosi 4200 W
Agregaty typu XARIOS modele: 150, 200, 300, 350, 500, 600 to najnowcze¶niejsze agregaty ch³odnicze CARRIER Transicold nale¿±ce do grupy urz±dzeñ napêdzanych od silnika pojazdu oraz z sieci 230/400V. G³ównym celem ich konstruktorów by³o zbudowanie niezawodnych agregatów ch³odniczych o najwy¿szych wydajno¶ciach, które bêd± wyposa¿one w najnowszej generacji sterowanie mikroprocesorowe i super p³askie parowniki. Nie mo¿na tu nie wspomnieæ o nowym wzornictwie, które jest ich niepodwa¿alnym atutem. Najistotniejsze cechy urz±dzeñ nale¿±cych do rodziny XARIOS'ów to: super p³askie parowniki pozwalaj±ce na za³adunek towaru do wysoko¶ci 194 mm od sufitu zabudowy ch³odniczej, bezszczotkowe o wyd³u¿onej ¿ywotno¶ci turbinowe wentylatory parownika wykluczaj±ce obs³ugê serwisow± i zapewniaj±ce sta³y silny nawiew powietrza, skraplacze agregatów o du¿ej powierzchni co umo¿liwia wykorzystanie urz±dzeñ w strefach klimatycznych, w których wystêpuj± temperatury w granicach 50oC, nowe mikroprcesorowe sterowanie z wielofunkcyjnym czteropozycyjnym panelem sterowania wyposa¿onym w trzy liczniki czasu pracy agregatu, szereg zabezpieczeñ elektrycznych i elektronicznych podzespo³ów urz±dzenia, wy¶wietlanie stanów alarmowych, niski poziom ha³asu, obni¿one koszty eksploatacji. W agregatach zastosowano ekologiczny czynnik ch³odniczy R404A.

OPCJE:
- grzanie gor±cym gazem (Xarios 600 - standard)
- monta¿ na dachu pojazdu (za wyj±tkiem Xariosa 500/600)
- czujnik otwarcia drzwi zabudowy ch³odniczej

Na bazie agregatów z rodziny Xarios zbudowano seriê specjalistycznych urz±dzeñ ch³odniczych MULTITEMPERATUROWYCH: Xarios 350 Mt° i Xarios 600 Mt°. W celu uzyskania szczegó³owych informacji dotycz±cych tych urz±dzeñ prosimy o kontakt z nasza firm±.Agregat ch³odniczy Rodzaj napêdu Rodzaj parownika Wydajno¶c ch³odnicza przy temp. zew. +30 0C Wentylacja m3 / h Wersja "micro" Waga Czynnik ch³odniczy
dla 0 0C dla
-200C
NEOS 100 od silnika pojazdu p³aski 1100 400 800 STANDARD 48kg R404A
silnik elektryczny agreagtu

 

Agregat ch³odniczy Rodzaj napêdu Rodzaj parownika Wydajno¶c ch³odnicza przy temp. zew. +30 0C Wydajno¶c grzewcza przy temp. zew. -18 0C Wentylacja m3 / h Wersja "micro" Waga Czynnik ch³odniczy
dla 0 0C dla -20 0C dla +18 0C
VIENTO 200 od silnika pojazdu super p³aski
 
1950 -   1000 STANDARD b.d. R134A
VIENTO 200GH od silnika pojazdu super p³aski
1 wentylator
2000 1025 b.d. 700 STANDARD b.d. R404A
   
VIENTO 300 od silnika pojazdu super p³aski
1 wentylator
2600

-

- 1000 STANDARD b.d. R134A
VIENTO 300GH od silnika pojazdu super p³aski
1 wentylator
2740 1620 b.d. 1000 STANDARD b.d. R404A
VIENTO 350 od silnika pojazdu super p³askie
2 wentylatory
3300

-

- 1600 STANDARD b.d. R134A
VIENTO 350GH od silnika pojazdu super p³askie
3 wentylatory
3470 2060 b.d. 1600 STANDARD b.d. R404A

Agregat ch³odniczy Rodzaj napêdu Rodzaj parownika Wydajno¶c ch³odnicza przy temp. zew. +30 0C Wydajno¶c grzewcza przy temp. zew. -18 0C Wentylacja m3 / h Wersja "micro" Waga Czynnik ch³odniczy
dla 0 0C dla -20 0C dla +18 0C
Xarios 150 od silnika pojazdu super p³aski
1 turbina
1800 950 1800 650 STANDARD 65 R404A
silnik elektryczny agregatu1050500b.d
Xarios 200 od silnika pojazdu super p³aski
1 turbuna
2300 1300 2200 830 STANDARD 70 R404A
silnik elektryczny agregatu1360605b.d
Xarios 300 od silnika pojazdu super p³aski
1 turbina
2800 1700 2800 830 STANDARD 92 R404A
silnik elektryczny agregatu1550830b.d
Xarios 350 od silnika pojazdu super p³aski
2 turbiny
3300 1900 3100 1540 STANDARD 106 R404A
silnik elektryczny agregatu 2130900b.d
Xarios 500 od silnika pojazdu super p³aski
2 turbiny
4750 2660 3400 1540 STANDARD 69 R404A
silnik elektryczny agregatu27801425b.d. 106
Xarios 600 od silnika pojazdu super p³aski
3 turbiny
5500 3000 4200 2280 STANDARD 129 R404A
silnik elektryczny agregatu32601730b.d. 182


o firmie | agregaty | klimatyzacja | ogrzewanie | serwis | kontakt

Ch³odnictwo, klimatyzacja "Proch³ód" - Wszelkie prawa zastrze¿one

Znaki i loga produktów nie nale¿± do firmy "Proch³ód"