(2kB)

SUPRA to grupa nowych, estetycznych agregatów ch³odniczych z napêdem w³asnym od silnika Diesla zbudowanych na bazie poprzedniej serii tych urz±dzeñ przeznaczonych dla samochodów dostawczych. W nowej gamie agregatów wykorzystano ostatnie zdobycze technologiczne, (5kB)aby zaoferowaæ Klientom minimalny poziom ha³asu, jeszcze wiêksz± niezawodno¶æ i jeszcze prostsz± obs³ugê dziêki sterowaniu mikroprocesorowemu EasyCOLD.

Niski poziom ha³asu. Elementy nowej obudowy zosta³y zaprojektowane we wspó³pracy ze specjalistami z firmy United Technologies Corporation w celu zaoferowania minimalnego natê¿enia d¼wiêku. Obecny poziom g³o¶no¶ci (na poziomie poprzednich wersji z opcj± wyciszania) zosta³ osi±gniêty dziêki bardzo starannej selekcji materia³ów konstrukcyjnych umo¿liwiaj±cych zachowanie tak samo jak dotychczas znakomitej wydajno¶ci ch³odniczej, która w zale¿no¶ci od urz±dzenia waha siê od 4470 W a¿ do 10770 W dla 0°C wewn±trz zabudowy przy temperaturze zewnêtrznej +30°C.

(5kB) Zwiêkszona niezawodno¶æ i ³atwiejsze serwisowanie. Materia³y u¿yte do budowy nowych agregatów z serii SUPRA maj± zwiêkszon± odporno¶æ na warunki zewnêtrzne, aby mog³y one lepiej im sprostaæ przez ca³y okres u¿ytkowania agregatu. Zapewniono bezpo¶redni dostêp, przez otwieranie zlokalizowane w górnym panelu, do miernika poziomu oleju, p³ynu ch³odz±cego oraz do wzierników czynnika ch³odniczego. (6kB)Umo¿liwia to ³atwiejsze i szybsze serwisowanie urz±dzenia. Agregaty wyposa¿ono dodatkowo w górn± pokrywê chroni±c± elektryczne i mechaniczne komponenty przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi zwiêkszaj±c w ten sposób ich ¿ywotno¶æ i zmniejszaj±c koszty eksploatacji.

Jeszcze prostsza obs³uga. Nowe agregaty z serii SUPRA zosta³y wyposa¿one w system kontroli mikroprocesorowej o nazwie EasyCOLD. Zastosowanie sterowania EasyCOLD powoduje zmniejszenie zu¿ycia paliwa dziêki automatycznemu systemowi start/stop oraz obni¿enie kosztów przegl±dów dziêki funkcji autodiagnostyki. Du¿a liczba stanów alarmowych zapisanych w pamiêci sterownika mikroprocesorowego wydatnie skraca czas diagnostyki i minimalizuje mo¿liwo¶ci pomy³ki kierowcy.

TYP AGREGATU KUBATURA NADWOZIA PRZY TEMPERATURZE £ADUNKU [ m3 ].
60 o C0o C-20o C
SUPRA 45041m3 33m330m3
SUPRA 55053m344m335m3
SUPRA 75066m3 57m3 42m3
SUPRA 85075m364m353m3
SUPRA 95090m3 83m370m3
SUPRA 944U90m380m3 65m3

OPCJE:
- dodatkowe grzanie wodne
- podgrzewacz paliwa
- filtr paliwa z separatorem wody
- dodatkowy panel kontrolny
- rejestrator temperatury
- automatyczny korektor faz
- system redukcji ha³asu
- SAS

Na bazie agregatów monotemperaturowych z rodziny Supra zbudowano seriê specjalistycznych urz±dzeñ ch³odniczych MULTITEMPERATUROWYCH: Supra 750 Mt°, Supra 850 Mt° i Supra 950 Mt°. W celu uzyskania szczegó³owych informacji dotycz±cych tych urz±dzeñ prosimy o kontakt z nasza firm±.

Agregat ch³odniczy Rodzaj napêdu Wydajno¶æ ch³odnicza [W] przy temperaturze zewnêtrznej + 30 o C Zu¿ycie paliwa l/h (wysokie obroty silnika)
Dla 0oC dla -20oC
SUPRA 450 silnik spalinowy4 470 2 5801,1
silnik elektryczny3 200 2 100-
SUPRA 550silnik spalinowy5 425 3 0801,3
silnik elektryczny4 465 2 400-
SUPRA 750 silnik spalinowy6 765 3 8251,8
silnik elektryczny5 235 3 045-
SUPRA 850silnik spalinowy7 810 4 9101,8
silnik elektryczny6 400 4 270-
SUPRA 950 silnik spalinowy10 770 6 4502,7
silnik elektryczny7 100 5 900-
SUPRA 944 Usilnik spalinowy10 0006 0002,7
silnik elektryczny7 650 5600-

o firmie | agregaty | klimatyzacja | ogrzewanie | serwis | kontakt

Ch³odnictwo, klimatyzacja "Proch³ód" - Wszelkie prawa zastrze¿one

Znaki i loga produktów nie nale¿± do firmy "Proch³ód"